مجموعه فایل های آموزشی مدیریت پسماند

img_4567 جهت دریافت فایل های آموزشی کنفرانس مدیریت پسماند، با موضوع ضوابط و روش های مدیریت اجرایی

پسماندها و مطالب علمی مرتبط با دستگاه های بیخطر ساز، اینجا کلیلک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳