مجموعه مقالات مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد حرفه ای پزشک

 

تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

بررسی فقهی و حقوقی رعایت محرمانگی

 

ارزیابی نیازهای اطلاعاتی  سیستم اطلاعات معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی ایران

 

قوانین و رویه های نگهداری مدارک در کشور های منتخب

 

رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی

 

مدل بالندگی توانمندی کارکنان

 

میزان انطباق موارد ثبت شده در گواهی فوت با پرونده ه پزشکی متوفیان

 

سیستم اطلاعات مراقبت بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی درمانی تهران

 

مقایسه ی وضعیت واحد پذیرش بیماران بستری بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز و اهواز

 

ارزیابی کارامدی اطلاعات مدارک پزشکی بیماران مرکزآموزشی درمانی الزهرا

 

آگاهی پزشکان ، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکی از جنبه های قانونی مدارک پزشکی

 

بررسی تغییرات بهره وری واحد مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پرونده مراقبت مداوم

 

بررسی وضعیت واحد پذیرش بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

ساختار سازمانی بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی

 

بررسی میزان صحت کدگذاری بر اساس ICD10

 

طراحی الگویی جدید برای ارزیابی بخش مدارک پزشکی

 

بررسی میزان بهره گیری از نرم افزارهای مدارک پزشکی در واحدهای پذیرش و بایگانی

 

ملزومات استانداردهای پرونده الکتورنیک سلامت

 

طراحی اصول محرمانگی  اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای ایران

 

نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات در کاهش خطاهای دارویی

 

خط مشی  و رویه های کدگذاری بالینی

 

مقایسه سطوح دسترسی و محرمانگی مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ایران  

 

میزان رعایت استانداردهای بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای شهر کاشان

 

بررسی تطبیقی استانداردهای مدارک پزشکی در کشورهای منتخب با ایران

 

بررسی  وضعیت واحدهای پذیرش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه ایران

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳