لزوم استقرار راهنماهای طبابت بالینی در بیمارستانها

پیرو دستور مقام محترم وزارت مبنی بر ابلاغ و پیاده سازی راهنماهای طبابت بالینی در بیمارستان ، جهت دریافت راهنماهای طبابت بالینی ابلاغ شده به آدرس زیر مراجعه نمائید.http://hetas.behdasht.gov.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳