قابل توجه مسئولین محترم کلیه مراکز شنوایی سنجی استان اصفهان

با توجه به نامه شماره ۶/۹۱۱۸/د مورخ ۹۷/۹/۱۷ معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  در خصوص " دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران" مقتضی است  نسبت به انجام غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران و تکمیل فرمهای مربوطه بر اساس دستورالعمل، اقدام لازم را مبذول فرمایید.

جهت دریافت فایل دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران  اینجا را کلیک کنید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳