قابل توجه موسسین و مسئولین فنی محترم مراکز درمان سوء مصرف مواد

با توجه به بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره ۱۲۱۳۹ مورخ ۱۱/۱۲/۹۸ کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد در راستای کاهش ترددهای غیر ضروری و بار مراجعه بیماران و همچنین ایجاد زمینه همکاری پزشکان شاغل در مراکز مذکور جهت پوشش شیفت های مراکز درمانی و سامانه پاسخگویی مردمی ۳۱۱۳ مقرر شد،مراکز در صورت تمایل فرم پیوست را كليك تکمیل و به معاونت درمان تحویل نمایند و در صورت عدم تمایل فعالیت مراکز بر اساس روال قبل ادامه یابد .همچنين دوز منزل بیماران به مدت ۲ هفته ارائه و فعالیت مرکز به ۲ روز در هفته کاهش یابد

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳