قابل توجه کلیه بیمارستانها

untitled99به اطلاع می رساند برای دریافت تغییراتی که توسط دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوع

در فایل های اکسل مربوط به سنجه های تأسیسات، مدیریت دفع پسماند، مدارک پزشکی و CSSD ( جهت خودارزیابی بیمارستانها)، اعمال گردیده به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.
 
- مدیریت دفع پسماند
- مدارک پزشکی
- CSSD
- تأسیسات

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳