قابل توجه مراکز درمانی

آن دسته از مراکز درمانی که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ اقدام به ثبت اطلاعات بیماران خارجی در سامانه گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس : http://avab.behdasht.gov.ir/ipd نموده اند، درصورت وجود هرگونه اشکال در ثبت اطلاعات مذکور، موارد را تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به آدرس پست الکترونیکی واحد گردشگری سلامت معاونت درمان به نشانی healthtourism@mui.ac.ir ارسال نمایند. بدیهی است از پیشنهادات و نقطه نظرات در جهت ارتقاء نرم افزار استقبال می گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳