قابل توجه کلیه مسئولین فنی ومتقاضیان تاسیس مراکز درمان سوءمصرف مواد

اطلاعیه کمیته ماده31 طبق مصوبه ۱۲کمیته نظارت برمراکز درمان سوء مصرف مواد ۴/۶/۹۱ کلیه مجوزهایی که از تاریخ صدور موافقت

کمیته ماده ۳۱ آنها بیش از دو ماه گذشته باشد ابطال می گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳