قابل توجه مراکز درمان سوءمصرف مواد

قابل توجه مراکز درمان سوءمصرف موادضمن تبریک سال نوتحویل داروی آگونیست در سال ۱۳۹۲ به مراکز درمان سوءمصرف مواد ، منوط به ثبت اطلاعات

در سامانه کشوری ثبت خدمات درمان سوءمصرفمواد توسط مراکز و تایید آن توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد .لذا هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام مرکز خود در سامانه مذکور (dto.sums.ac.ir) اقدام نمائید.جهت بهره مندی بیماران از خدمات درمان سوءمصرف مواد در ایام پایان سال و تعطیلات نوروزی ،فعالیت مراکز درمان سوءمصرف مواد دراین ایام روزانه به مدت یک  ساعت الزامی میباشد .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳