فهرست مستندات

فهرست مستنداتی که می بایستی در آزمایشگاهها موجود باشد. فهرست آزمایش ها ،دستورالعمل پذیرش، دستورالعمل های نمونه گیری ، مجموعه راهنمای آماده سازی بیماران و...جهت مشاهده فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳