فرمها وچک لیست های اداره مامایی

چک  لیست متخصصین زنان وزایمان وآمار زایمان بیمارستان ها درسال ۹۷

فرمهای بازدید شرایط استاندارد دفترکارمامایی ومطب متخصصین زنان وزایمان

فرمهای نهایی بلوک زایمان

   چک لیست پایش کلاس های آمادگی برای زایمان

ابزاربررسی کیفیت خدمات دربخش زایمان

 فرم ارسال آمار زایمان سال ۹۷ 

فرم ثبت مراقبت آغوشی مادرونوزاد (KMC)

پرسشنامه مرگ کودکان ۱-۵۹ماهه ناشی ازناهنجاری مادرزادی

پرسشنامه های مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه ناشی ازسوانح وحوادث

فرم ارزیابی اولیه پرستاری دربخش کودکان 

چک لیست ترالی احیاء نوزاد دراتاق زایمان واتاق عمل سزارین

چک لیست ترالی احیاء کودکان ونوزادان (NICU)

فرم گزارش دهی موارد مرگ نوزادان وکودکان ۱-۵۹ ماهه

 فرم ارزیابی بخش کودکان در برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه

 راهنمای تکمیل سامانه مادر و نوزاد ۱۳۹۷

 فرم ثبت زایمان مادر و نوزاد ۹۷  

 فرم ثبت مراقبت تخصصی ویژه نوزادان ۹۷

 فرم های تریاژ بلوک زایمان

فرم گزارش فوری مرگ مادر باردار

اطلاعات هیسترکتومی(پیوست نامه شماره ۱۲/۷/۵۴۱۶پ مورخ ۹۸/۶/۲۰)

فرم مادران بستری بدنبال آنفلونزا

اصلاحیه فرم مادران بستری بدنبال آنفلونزا

فرم های سندرم داون

فرم مادران مبتلا و مشکوک کرونا و آنفلونزا 

فرم گزارش اطلاعات مادران بستری مبتلا و مشکوک به کرونا از بیمارستان به کارشناسان مراکز بهداشتی 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳