فرمالدئید

فرمالدئید فرمالدئید یک گندزدایHigh Level است و به دو شکل گاز و مایع استفاده می شود. محلول آن فرمالین نام دارد که حاوی ۳۷% فرمالدئید است. محلول فرمالدئید باکتریوسیدال، توبرکولوسیدال، فانجی سیدال، ویروسیدال و اسپوروسیدال می باشد. بخار کم حرارت به همراه فرمالدئید به عنوان یک روش استریلیزاسیون با درجه حرارت پایین در بسیاری از کشورها خصوصاً اسکاندیناوی، آلمان و انگلستان استفاده می شود.

 دریافت فایل فرمالدئید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳