فراخوان جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته مددکاری کمیسیون بهار۱۳۹۹

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳