فراخوان جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته تغذیه کمیسیون بهار ۱۳۹۹

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳