فرآیند پذیرش بیمار در اورژانس

 
در این فرآیند روند پذیرش ودرمان بیماردر اورژانس درقالب فلوچارت نمایش داده شده است.
دریافت فایل فرآیند پذیرش بیمار در اورژانس

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳