فرآيند صدور مجوز بخش راديولوژي خارج دهاني در درمانگاه هاي دندانپزشکي در واحد دندانپزشکي معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳