عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی

جهت دریافت نامه عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی به قسمت زیر مراجعه نمایید.

دریافت نامه معاون محترم درمان

دریافت نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی  قسمت اول

دریافت نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی قسمت دوم

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳