عدم امکان حضور در برنامه های آموزشی

عدم امکان حضور در برنامه های آموزشیبا توجه به محدودیت فضای آموزشی در این معاونت ،بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران آزمایشگاهی شاغل در بخش خصوصی می رساند از تاریخ ۱/۶/۹۲ امکان حضور همکاران بخشهای غیر دانشگاهی در برنامه های آموزشی اداره امور آزمایشگاهها نمی باشد

. جهت دریافت نامه فوق به قسمت ذیل مراجعه نمایید .
دریافت نامه عدم حضور پرسنل غیر دانشگاهی در کلاس های آموزشی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳