جلسه هماهنگی سامانه سپاس

در تاریخ ۹۷/۱/۲۶ جلسه هماهنگی سامانه سپاس با حضورمعاون درمان ، رئیس اداره تعالی ، رئیس اداره تعرفه ها ،کارشناسان اداره فناوری دانشگاه و  نمایندگان بیمارستان های شرکت پویا سامانه  در سالن کنفرانس معاون درمان تشکیل شد که در آن آقای دکتر گنجی ضمن تبریک سال نو در مورده اهمیت سپاس و HIS  در گزارش ها و تصمیم گیری ها و ارسال صحیح اطلاعات به سپاس صحبت کردند و پس از آن نماینده هر بیمارستان درباره اشکالات سامانه سپاس و چالش های آن صحبت کرده و در آخر نماینده اداره فناوری اطلاعات دانشگاه آقای مهندس جلالی در مورد خطاها و چگونگی پیگیری آن از شرکت مذکور و همچنین از وزارت متبوع  نکاتی را ذکر کردند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳