برگزاری جلسه نحوه نظارت واحدهای ارائه دهنده خدمات طب سنتی ایرانی

جلسه نحوه نظارت بر واحدهای ارائه دهنده خدمات طب سنتی ایرانی باحضور کارشناسان نظارت بر درمان شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها در روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۴/۲۳ در معاونت درمان برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه ساماندهی و یکسان سازی فرایندهای نظارت و آموزش آیین نامه مربوطه، چک لیست، فرمها و قوانین حقوقی به کارشناسان مربوطه بود و بر نظارت دقیق، به موقع، کارا و اثربخش در این حوزه تاکید گردید و تصمیماتی اتخاذ شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳