برگزاری اولین نشست طب ایرانی

اولین جلسه هم اندیشی طب ایرانی در روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۹/۱۲ با حضور قائم مقام محترم معاون درمان، قائم مقام محترم نظام پزشکی و مدیر گروه محترم طب ایرانی دانشکده پزشکی در معاونت درمان برگزار گردید. و درخصوص آموزش پزشکان فعال در این حوزه ونحوه ساماندهی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳