شورای درمان

شورای درمانجلسه شوراي درمان در روز شنبه مورخ  ۹/۱۰/۱۳۹۱ با حضور معاون درمان، مدير درمان و ساير اعضاء با تصويب ۱۰مصوبه برگزار گرديد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳