شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص لزوم شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به قسمت زیر مراجعه نمایید.

دریافت نامه معاونت درمان

دریافت نامه آزمایشگاه مرجع سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳