شرح وظایف واحدمدارک پزشکی

شرح وظایف واحد مدارک پزشکی: 
نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي مربوط به اداره مدارك پزشكي و ارائه راهكارهاي مناسب
انجام فعاليتهاي مربوط به هدايت درخصوص نيازهاي اعلامي و يا مشكلات مطروحه در زمينه امور مربوط به اداره مدارك پزشكي
فعالیت در زمینه ارتقاء کمی و کیفی سیستم مدارک پزشکی
ارائه طريق در خصوص استانداردسازي امور مربوط به اداره مدارك پزشكي
نيازسنجي و هماهنگي برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي روسا و كاركنان اداره مدارك پزشكي
جمع آوري اطلاعات پرسنل مدارك پزشكي براي كليه شاغلین مدارك پزشكي و ايجاد بانك اطلاعاتي پرسنلي
دريافت مكتوب دستورالعملها و ابلاغ به بيمارستانها
تهيه و تنظيم بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اداره مدارك پزشكي و ارائه طريق واحدهاي ستادي و اجرايي به منظور حسن اجراي موارد مذكور
ارائه نقطه نظرات كارشناسي در خصوص اصلاح مشكلات و نواقص موجود در زيرسيستم هاي مربوط به اداره مدارك پزشكي در برنامه نرم افزاري بيمارستاني
تهيه نرم افزار تحت وب جهت جمع آوري اطلاعات و آمار و تجزيه و تحليل اطلاعات
ارائه نظرات كارشناسي در خصوص مكانيزه نمودن فعاليتهاي مربوط به اداره مدارك پزشكي به منظور ايجاد سرعت در انجام امور و كاستن مداخلات احتمالي
كسب آخرين دستاوردها و پيشرفتهاي علمي و تخصصي در خصوص اداره مدارك پزشكي از طريق ارتباط با مراكز دانشگاهي
پاسخگويي به آمار و اطلاعات درخواستي از سوي وزارت متبوع و مسئولان دانشگاه
پاسخ به مكاتبات مرتبط با اداره مدارك پزشكي
طراحي و استاندارد نمودن اوراق مورد نياز مدارك پزشكي
نظارت بر چاپ اوراق و پوشه های مدارک پزشکی به منظور رعایت استانداردهای تدوین شده
تهيه دستور العمل در خصوص تكميل و استفاده از اوراق مدارك پزشكي و بخشهاي پذيرش و مدارك پزشكي
همكاري و هماهنگي در راه اندازي بخشهاي مدارك پزشكي و پذيرش بيمارستانهاي جديد الاحداث (جابجايي، پيش بيني تجهيزات،آموزش پرسنل، تهيه و ارائه اوراق استاندارد و ...)
اعتبار بخشي و ارزشيابي بخشهاي مدارك پزشكي بيمارستانهاي استان همراه با گروه اعتبار بخشي اداره نظارت و ارزشيابي
ارزيابي دوره اي از بخشهاي مدارك پزشكي بيمارستانها ( دولتی و  خصوصی ) و بررسي مشكلات آنها و رفع و پيگيری مشكلات
تهيه پاورپوينت از عملكرد حوزه درمان بصورت سالانه و يا مقطعي و ارائه به رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳