شرح وظایف واحدآمار

شرح وظایف واحد آمار :
نظارت بر نحوه تكميل آمار بيمارستانها و بررسي خطاهاي آماري
تصحيح خطاهاي آماري موجود در اطلاعات دريافتي
تهيه شاخص های درمانی مربوط به مراکز ( بيمارستان – پزشکان – پاراکلينيک و ... )
تعيين شاخصهاي عملكردي بيمارستانهاي تحت پوشش به صورت دوره اي
بررسي علت كاهش يا افزايش شاخصهاي بيمارستاني
جمع آوری آمار مراکز پاراکلينيک ( آزمايشگاه – راديولوژی – داروخانه – فيزيوتراپی – بينائی سنجی و ... )
جمع آوری آمار فعاليت بيمارستان ( تخت ثابت – تخت فعال – بيمار بستری و مرخص شده و ...)
جمع آوری آمار مراجعين سرپائی بيمارستان به ( پزشک – پيراپزشک و قسمتهای پاراکلينيک اورژانس )
جمع آوری آمار فعاليت پزشکان به تفکيک جراحی های انجام شده و مراجعين سرپائی به آنها
پيگيري و جمع آوري شاخصهاي اورژانس كشوري و آموزش و راهنمايي بيمارستانها در تهيه شاخصهاي اورژانس
بازنگری اطلاعات موجود از طريق آمارگيری ساليانه از مراکز درمانی خصوصی و دولتی و ساير موسسات
ارائه گزارش آمار فعاليت درمانی به واحدهای مختلف و ساير موسسات ديگر
 پاسخگويي به آمار و اطلاعات درخواستي از سوي مراجع خارج از سازمان(استانداري، فرمانداري ، بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، شهرداري و ساير ارگانهاي متقاضي)
تكميل آمار و اطلاعات و محاسبه شاخصهاي مورد نياز هيات امناء و مديريت بودجه
آموزش و هماهنگي در تكميل اطلاعات سامانه آمار و اطلاعات بيمارستاني (آواب) و بررسي اطلاعات وارد شده به سامانه
همکاری و شرکت در طرحهای مختلف تحقيقاتی و آماری ارجاعی از معاونت پژوهشی دانشگاه (در جهت آمارگيری و امور مربوط به مدارک پزشکی)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳