شرح وظایف واحد دندانپزشکی معاونت درمان

 
واحد دندانپزشکی یکی از واحدهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد که دارای شرح وظایف ذیل می باشد.
 
۱- نظارت شامل:الف- نظارت بر فعالیتهای مطبهای دندانپزشکی ب- نظارت بر فعالیتهای درمانگاههای دندانپزشکیج- نظارت بر فعالیتهای بخش دندانپزشکی درمانگاههای عمومید- نظارت بر فعالیتهای کمک دندانپزشکان تجربیه- نظارت بر فعالیتهای دفاتر کار بهداران تجربی دندانو- نظارت بر فعالیتهای لابراتوارهای دندانسازیز- نظارت بر فعالیتهای دندانسازی تبصره ۵ک- نظارت و پیگیری امور دندانپزشکی شبکه ها۲- فرآیند پیگیری شکایات۳- پیگیری موارد مداخله غیر مجاز در درمانهای دندانپزشکی۴- گواهی انجام کار برای دندانپزشکان جهت اخذ مدرک تحصیلی، نظام پزشکی و غیره.۵- صدور پروانه لابراتوارهای دندانسازی و صدور کارت شاغلین فنی دندانسازی۶- تمدید پروانه لابراتورهای دندانسازی۷- تمدید پروانه بهداران تجربی دندان۸- بازدید جهت تمدید پروانه درمانگاههای دندانپزشکی ۹- پیگیری درمان بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی ۱۰- حضور در کمیته فنی دانشگاه جهت تأیید درمانگاههای دندانپزشکی شبانه روزی۱۱- حضور در کمیسیون ماده ۲۰ جهت صدور موافقت اصولی درمانگاهها۱۲- حضور در کمیسیون ماده ۱۱ جهت رسیدگی به تخلفات درمان در امور دندانپزشکی۱۳- تعیین محل خدمت متخصصین ضریب k دندانپزشکی۱۴- ارائه آموزشهای مختلف به گروههای مختلف و کارشناسان مربوطه۱۵- اعلام نظریه در قراردادهای واگذاری درمانگاههای دندانپزشکی دانشگاه۱۶- همکاری با کمیسیونهای پزشکی سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳