شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده به قسمت زیر مراجعه نمایید.

پیوست ۱

پیوست ۲

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳