سومین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه

IMG 6231سومین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی روز شنبه ۲۴ فروردین ماه با حضور کلیه اعضا در محل دفتر معاون محترم درمان تشکیل گردید.

در این جلسه مسائل مرتبط با کلینیکهای ویژه از جمله تعیین محل و روزهای خدمت اعضای محترم هیئت علمی جدید متقاضی اشتغال در کلینیکهای ویژه تعیین گردید و مواردی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
IMG 6229

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳