سومین جلسه شورای مدیران

IMG_4893
سومین جلسه شورای مدیران شنبه ۲۸ بهمن ماه باحضور کلیه اعضا تشکیل گردید.در این جلسه تعدادی از

درخواستهای ارسالی مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳