سومین بازدید سرزده نظارت بر خدمات بستری در شهریورماه سال جاری

سومین بازدید سرزده بامدادی اداره نظارت برخدمات بستری درساعت ۴ بامدادروز ۲۴ شهریور ماه سال جاری از اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امید انجام شد.

در این باز دید رئیس اداره نظارت به همراه کارشناسان این اداره  با حضور در اورژانس از فرآیند ارایه خدمات بازدید نمودند ضمن گفتگو با بیماران،از نحوه ارایه خدمات در اورژانس و همچنین فعالیت کادر پزشکی و پرستاری در ساعات بامدادی، بازدید و موارد قابل بهبود با حضور فعال سوپروایزر محترم،پیگیری شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳