سمینار آموزشی "فوریتهای مامایی"

foriat101091به آگاهی می رساند در راستای استاندارد سازی خدمات مامایی به منظور کاهش مرگ و میر مادران،سمینار

آموزشی"فوریتهای مامایی"،دارای امتیاز آموزش مداوم، ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی توسط دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ دی ماه سال جاری برگزار می گردد.  متقاضیان شرکت در این سمینار، یک هفته قبل از تاریخ برگزاری سمینار، از طریق سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به ثبت نام نمایند. شایان ذکر است با توجه به دستورالعمل وزارت متبوع، دوره آموزشی فوریتهای مامایی به عنوان یکی از دوره های آموزشی الزامی برای ماماها در نظر گرفته شده و با توجه به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها کلیه ماماهای شاغل در بلوک زایمان ملزم به گذراندن این دوره می باشند.
نشانی محل برگزاری سمینار: سالن شهید حیدری دانشکده پرستاری و مامایی اصفهانتاریخ و ساعت برگزاری سمینار: ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۹۱، ساعت ۱۳-۸
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳