ساعات فعالیت مراکز سوء مصرف مواد در شش ماهه اول و دوم سال ۹۷

قابل توجه مسئولین فنی مراکز سوء مصرف موادساعات فعالیت مراکزMMTدر شش ماهه اول و دوم سال جاریبه شرح ذیل می باشد.

شش ماه اول سال

ساعت فعالیت شیفت صبح  از شنبه الی پنجشنبه: ۸  الی ۱۲

ساعت فعالیت شیفت عصر  از شنبه الی پنجشنبه :  ۱۶ الی ۲۰

شش ماه دوم سال

ساعت فعالیت شیفت صبح  از شنبه الی پنج شنبه: ۸  الی ۱۲

ساعت فعالیت شیفت عصر  از شنبه الی پنجشنبه :  ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰

ضمنا مراکز MMTدر ماه مبارک رمضان مجاز می باشند در بازه زمانی  ۱۵ الی ۲۰به مدت چهار ساعت فعالیت داشته باشند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳