قابل توجه مسئولين فني مراكز درمان سوء مصرف مواد

با توجه به دومین مصوبه جلسه سفر دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر به استان اصفهان ، مورخ ۹۸/۷/۸ ( به پیوست) بدینوسیله اعلام می گردد مراکز داوطلب جهت اجرای طرح مذکور موافقت خود را کتبا به این معاونت اعلام نمایند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳