رسالت و چشم انداز واحد دندانپزشکی معاونت درمان

بیانیه رسالت واحد

بااتکال به قدرت بی پایان الهی و د ر پرتو کوشش مدبرانه و همکاری دسته جمعی و در جهت تحقق اهداف و برنامه های وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،واحد دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت و بهداشت دهان و دندان جامعه و بهبود کیفیت درمانهای دندانپزشکی در سطح استان اصفهان تأسیس گردیده تا به عنوان یک واحد نظارتی با تمام توان خود با هدف ایجاد جامعه ای سالم تر در راستای اهداف برنامه حاکمیت بالینی،ارائه خدمات دندانپزشکی و دندانسازی را مطابق با نیازهای مردم تأمین نمایدو بابرنامه ریزی،نظارت،ارزشیابی و کنترل  مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی و دندانسازی زمینه کاهش رنج دردمندان جامعه و رضای خداوند متعال رافراهم آورد.

بیانیه چشم انداز واحد
سعی مابراین است تا واحد دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنایت بر معنویت واخلاق اسلامی و در راستای حمایت از حقوق مردم و دندانپزشکان و خدمت به مردم شریف استان اصفهان به سطحی نائل شود که بتواند موجبات رضایتمندی مراجعه کنندگان به این واحد اعم از دندانپزشکان ،دندانسازان و بیماران را فراهم کرده در جهت ارتقای سطح دندانپزشکی و دندانسازی استان گام بردارد.
بیانیه ارزشهای  واحد
 رعایت اخلاق و ارزشهای اسلامی تعهد به بیانیه رسالت و اهداف استراتژیک واحد  ارج نهادن به خلاقیت،نوآوری ومسئولیت پذیری اجرا و رعایت اصول و مفاهیم حاکمیت بالینی بهبود مستمر نظارتها ،برنامه ریزی و ارزشیابی مراکز و پاسخگویی به شکایات واصله حمایت از حقوق بیماران و شاغلین در حوزه دندانپزشکی حمایت از تحقیق و پژوهش در حوزه دندانپزشکی شاخص محور نمودن فعالیتهای واحد دندانپزشکی حراست از موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی در مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی
اهداف استراتژیک واحد

 استقرار مولفه های حاکمیت بالینی در مراکز و درمانگاههای دندانپزشکی اجرای دقیق آیین نامه های مربوط به کنترل عفونت در کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی توسعه و پیشبرد سطح  مختلف آموزشی در حوزه بهداران تجربی دندان ، تکنسینهای لابراتوار و مدیران درمانگاهها توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات در درمانگاه های دندانپزشکی گسترش فعالیت مراکز شبانه روزی دندانپزشکی گسترش ارائه خدمات دندانپزشکی به کلیه مناطق استان ارتباط مستقیم،سریع و مناسب با مردم از طریق وب سایت الکترونیکی توسعه  و بهسازی  فضاهای درمانگاه های دندانپزشکی نظارت هر چه بهتر بر تهیه  و توزیع مواد دندانپزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳