راهنمای تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی سال۱۳۹۳دربخش دولتی ,عمومی غیردولتی وخصوصی -خدمات آزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳