راهنمای تدوین دستورالعمل فنی

دستورالعمل فنی تجهیزات باید دارای بخشهای زیر باشد:چگونگی کاربری(مرحله به مرحله براساس دستورالعمل سازنده )،نحوه کنترل و نگهداری و تعیین مسئول مربوطه ،و....جهت مشاهده فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳