دومین جلسه کمیته کشوری تغذیه بالینی در اسفند ماه سال ۱۳۹۷

دومین جلسه کمیته کشوری  تغذیه بالینی در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با حضور جنای آقای دکتر محمدی فارسانی مسئول محترم گروه تغذیه بالینی وزارت و سرکار خانم میر آخورلو کارشناس محترم گروه تغذیه بالینی وزارت و کارشناسان مسئول تغذیه بالینی ستاد معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی، اورمیه، اهواز، تهران، تبریز، شیراز، کاشان، کرمانشاه ، گیلان، مازندران و مشهد در سالن کنفرانس معاونت درمان اصفهان برگزار گردید و از برنامه های تغذیه بالینی در دو محور مشاوره و رژیم درمانی و خدمات غذایی دو بیمارستان عیسی بن مریم (ع) و الزهرا (س) اصفهان بازدید  بعمل آمد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳