دومین نشست تخصصی مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان

دومین نشست تخصصی مدیران شبکه های بهداشت ودرمان استان در حیطه نظارت و اعتباربخشی با حضور مدیر محترم نظارت، اعتباربخشی و صدورپروانه ها، رئیس محترم اداره صدور پروانه ها و رئیس محترم اداره نظارت روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در سالن کنفرانس این معاونت از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۱ برگزار گردید. در این نشست ضمن تأکید بر لزوم پیشبرد اهداف نسل سوم اعتباربخشی، در خصوص اهمیت نقش معاونین درمان در شبکه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت چالش های نظارتی شبکه های بهداشت و درمان استان توسط مدعوین محترم ارائه گردید.    

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳