دومین جلسه تخت های بستری بیمارستان ها جهت عقد قرارداد با شرکت های بیمه تکمیلی

دومین جلسه هماهنگی بحث و تبادل نظردر خصوص ابلاغ دستورالعمل اختصاص ظرفیت ۱۰% تخت های بستری بیمارستان های تحت پوشش جهت عقد قرارداد با شرکت های بیمه تکمیلی  روز دوشنبه مورخ ۱۴اسفند ۹۶ جلسه ای به این منظور به ریاست جناب آقای دکتر گنجی قائم مقام محترم معاون درمان  و با حضور معاون مدیریت امورمالی در اموردرآمدی ورؤسا و مدیران بیمارستانهای منتخب به همت اداره امور هماهنگی بیمه ، تعرفه و استاندارد برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳