دوره آموزشی استانداردهای اعتباربخشی

با توجه به آغاز دوره جدید اعتباربخشی بیمارستانها دوره آموزشی ویژه مسئولین واحد اطلاعات  سلامت در تاریخ های ۱۶/۸/۹۵ و ۱۸/۸/۹۵ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. این دوره با هدف آموزش مسئولین واحد

مدیریت اطلاعات سلامت توسط واحد آمار و مدیریت اطلاعات سلامت این معاونت با همکاری واحد اعتباربخشی امور درمان طی دو روز برای مراکز واقع در شهر اصفهان و مراکز شهرستانها برگزار گردید. در این دوره جناب آقای

دکتر گلزاری و سرکار خانم چراغی توضیحاتی در خصوص تغییرات دوره جدید اعتباربخشی ارائه نمودند. و در ادامه پنل پرسش و پاسخ در خصوص ابهامات سنجه ها تشکیل و به سوالات همکاران پاسخ داده شد.

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳