دوره های آموزشی

دوره های آموزشی برگزار شده در سال های قبل

دوره های آموزشی سال ۹۳

دوره های آموزشی سال ۹۴

دوره های آموزشی سال ۹۵

دوره های آموزشی سال ۹۶

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳