دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی و غیرشغلی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی و غیر شغلی ابلاغ شده از طرف وزارت متبوع ( ۱۳۹۳) کلیک نمایید.

فرم ارزیابی و ارجاع موارد مواجهه شغلی و غیر شغلی با HIV

دستورالعمل مدیریت مواجهه غیر شغلی با HIV

مدیریت مواجهه شغلی با HIV، HBV و HCV ( توصیه هایی برای پروفیلاکسی پس از تماس)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳