دستورالعمل شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

دستورالعمل شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص چند بند از شرح وظایف مسئول

فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ، جهت دریافت فایل دستورالعمل شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

دریافت فایل دستورالعمل شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳