دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاههای

دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاههای پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳