دستورالعمل ارسال نمونه های ازمایشگاهی به خارج از کشور

جهت دریافت دستورالعمل مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص ارسال نمونه های ازمایشگاهی به خارج از کشور به قسمت زیر مراجعه نمایید.

دریافت نامه معاون محترم درمان

دریافت دستورالعمل

دریافت روند کاری ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور

دریافت فایل اطلاعات

فرم ارائه گزارش درخواست صدور مجوز

فهرست مدارک برای صدور مجوز 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳