- در شهرستانهای که در هر رشته تخصصی فقط یک نفر متخصص حضور دارد و درصورتیکه پزشکان متخصص طرحی ، قراردادی و رسمی فقط به شرط داشتن مطب خصوصی حاضر به شرکت در طرح توسعه نظام سلامت شوند تکلیف چیست؟ ۲- آیا می توان با پزشکان دارای مطب که تمایل به شرکت در طرح را ن

پاسخ: 

شرکت در طرح مقیمی با اولویت پزشکان تمام وقت است . در صورت عدم تکمیل شیفت ماهیانه دانشگاه میتواند با پزشکان ازاد عقد قرار داد نماید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳