در رابطه با ارزشيابي هتلینگ بيمارستان مبناي ارزشيابي نتايج ارزيابي اعتباربخشي است يا روش نوين ديگري جايگزين آن خواهد شد.؟ ​

پاسخ: 

​در سال نخست مجزا از برنامه اعتبار بخشی بوده پس از آن در برنامه اعتبار بخشی ادغام خواهد شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳