دریافت فایل های جدید اکسل راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و ارزیابان اعتباربخشی، برای دریافت فایل های جدید اکسل راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال۱۳۹۴-۱۳۹۳ کلیک نمایید.

بیهوشی و اتاق عمل 

آنژیوگرافی

بخش طب انتقال خون

سی سی یو

کمیته طب انتقال خون

کمیته اخلاق پزشکی

کمیته بهبود کیفیت

کمیته بهداشت محیط

کمیته بحران

کمیته ایمنی مادر و نوزاد

کمیته مرگ و میر، آسیب شناسی و نسوج

کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

کمیته اورژانس بیمارستانی

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

مشترکات کمیته ها

استریلیزاسیون مرکزی

بخش شیمی درمانی

بخش دیالیز

بخش اورژانس

واحد بهداشت محیط

واحد ساختمان و تاسیسات

واحد مدیریت مالی

واحد مدارک پزشکی

واحد مدیریت منابع انسانی

آی سی یو

واحد کنترل عفونت

هدایت یکپارچه سازمانی ( بالینی)

هدایت یکپارچه سازمانی ( مشترکات غیر ایمنی)

بخش داخلی

واحد فناوری اطلاعات

بخش آزمایشگاه

واحد رختشویخانه

واحد مدیریت و رهبری

بخش مهندسی پزشکی

خطاها و حوادث ناخواسته

بخش مدیریت دارویی

ان آی سی یو

واحد مدیریت پرستاری

واحد تغذیه

بلوک زایمان

واحد سلامت کار ( بهداشت محیط)

حقوق گیرنده خدمت

ایمنی بیمار

بخش کودکان

بخش فیزیوتراپی

واحد تدارکات

بخش روانپزشکی

واحد بهبود کیفیت

بخش تصویربرداری

بخش جراحی

واحد شیمی درمانی

واحد دیالیز صفاقی

واحد مدیریت پسماند

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳