دریافت فایل های پیوست راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳