دریافت فایل روز سوم کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز

دریافت فایل روز سوم کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز
روز سوم کارگاه
کنترل سختی گیر
دارو درمانی
کفایت دیالیز
کنترل عفونت
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳